Niels Nielsen Kjær

Det følgende er citeret fra Hans Erik Vinggaards artikel i arkivets årsskrift for 2003: "Fire fotografer".

Niels Kjær var radioforhandler og -reparatør i Hvidsten, men havde også mange andre gøremål som tusindkunstner, en person man før krigen havde megen nytte af i et lokalsamfund.

Han er født i 1903 og opvokset i Hvidsten hos forældrene og forblev ugift. Fotografiet viser ham sammen med sine forældre, Jens Christian og Johanne Petrea Kjær.

De fik kun Niels i deres ægteskab. Forældrene levede af en mindre landejendom i Hvidsten, indtil de byggede huset i 1934. Moderen døde allerede året efter, medens Jens Christian først døde i 1938. I øvrigt var Niels fætter til kunstmaleren Jens Kjær. Under besættelsen blev Niels naturligt medlem af Hvidstengruppen, da den blev etableret, og han blev henrettet den 29. juni 1944 sammen med de øvrige dødsdømte gruppemedlemmer.

Udvalget af hans fotografier er hovedsagelig fra Hvidsten. De viser lokaliteterne på hans tid, og han har dokumenteret det i meget fine fotografier, men besættelsens begivenheder omkring Hvidsten lukkede for flere fotografier fra hans side.

Hvidsten omkring 1930

Niels Kjær har i 1920erne og 1930erne fotograferet sit Hvidsten på flere måder. Her et fotografi fra tidlig forår først i 1930erne, som viser midten af landsbyen på Randers-Mariager landevej.

Midtfor ses den nye smedie med boligen i billedkanten til højre. Bindingsværkhuset bagved er den gamle smedie, og husgavlen yderligere bagved er købmandsforretningen. Til venstre huset på hjørnet til Asfergvej, og de stynede popler, der ses på fotografiet, vender vi tilbage til.

Gassum Købmandsforretning

I begyndelsen af 1930erne tog Niels Kjær dette fotografi af købmandsforretningen i Gassum. På daværende tidspunkt var det Niels og Henriette Andersen, som drev forretningen. De kom fra Randers og købte den omkring 1918, fordi den hidtidige ejer døde af den spanske syge, en meget kraftig influenzaepidemi, som blev meget udbredt, og i værste fald medførte døden for en hel del patienter.

Købmandsparret havde fire børn, tre døtre og en søn. Nr. tre datter Rigmor var den, som blev enke efter Johan Kjær Hansens henrettelse som medlem af Hvidstengruppen. Rigmor arvede efter Niels Kjærs beslutning hans hus i Hvidsten og bebor det stadig. Den yngste og eneste søn, Harry Andersen, overtog forretningen, og drev den indtil den lukkede omkring 1970.

Fotografiet er også et minde om alle de små købmandsforretninger, som landsbyerne havde til langt op i 1960erne og 1970erne. Alene langs landevejen mellem Randers og Mariager var der fire: Bjergby, Hastrup, Hvidsten og Gassum. Alle for længst lukkede. Nu har samme strækning kun brugsen i Gassum.

Hvidsten med de stynede popler

Niels Kjærs fotografi af poplerne vinterdage i Hvidsten er et tidsbillede fra 1930erne, som var gængs mange steder. I Hvidsten strakte poppelrækken sig fra Niels' eget hus (Mariagervej 457) på vestsiden af landevejen ud til det sidste hus i byen mod Gassum, der var bolig og mekaniker-værksted for Johan Kjær Hansen, som også var medlem af Hvidstengruppen.

I hvilken vinter fotografiet er taget vides ikke, men det har ikke været på et tidspunkt, hvor snekasterne ved snerydningen næsten fik snedyngerne til at nå op til telefontrådene. Efter krigen skulle landevejen udvides af Randers Amt, og alle træer blev ryddet.

Stude ved Hvidsten Kro

Fotografiet viser et par stude på marken ved Hvidsten Kro. I 1930erne havde kroejer Marius Fiil i sin idérigdom arrangeret folkedanserstævner ved kroen, og folk kom i den anledning langvejs fra med tog til Spentrup station. Transport til kroen gik ofte med hestevogn, men med jysk originalitet ville Marius Fiil vise, hvad man også kørte med i gamle dage, så han lånte om sommeren et par stude i Ballegårde til en vogn med studeforspand.

Bl. a. på grund af disse arrangementer var Hvidsten Kro kendt mange steder i Danmark allerede før krigen, men krigens kommende begivenheder gjorde den senere endnu mere kendt i Danmark. På fotografiet ses i baggrunden taget af den gildesal, som Marius Fiil også byggede.

Den 9. april 1940

Denne historiske dag huskes stadig af de personer, som oplevede den, og langt de fleste med indtrykket af de tyske flyvere, som fløj lavt hen over Danmark. Få andre steder i Danmark oplevede folk de tyske troppers ankomst og mindre træfninger.

Niels Kjær havde sit kamera rede, og hans to fotografier på foregående side af de tyske flyverne over Hvidsten viser, at det også har gjort indtryk på ham, men at han fire år senere sad fængslet af tyskerne, tænkte han nok slet ikke på denne morgen.

Efter fotografierne kan man se, det er flytyperne Junker JU 52. Det var oprindelig et civilt fly med plads til 19 passagerer, men i 1933 blev det ændret til transport- og bombefly. Ved angrebet på Danmark og Norge blev der taget 571 maskiner af denne type i brug, men der var også andre flytyper med, dog i langt lavere antal. Tyskerne mistede ikke færre end 62 af dem den dag, de fleste på grund af ulykker. I perioden op til 1944 fik tyskerne produceret 4.800 af dem, og under krigen blev en del fremstillet i Frankrig. Flytypen var karakteristisk med de bølgede aluminiumsplader til kabinen. Senere modeller blev forsynet med glat overflade. 

Niels Kjærs stue

Forældrenes husbyggeri fik de ikke selv megen glæde af, da de som nævnt døde i 1935 og 1938, så Niels som enebarn overtog det og drev sin radioforretning herfra.

I de første krigsår har Niels Kjær foreviget sin egen stue, og man ser tidens typiske møbler, bogreolerne med diverse bogværker - og et »bornholmerur«. Om det sidste er Niels' eget værk, vides ikke, men utvivlsomt er de gode og indrammede landskabsfotografier fra hans egen fotografvirksomhed. Sølvopsatsen på bogreolen var i 1920erne en meget almindelig bryllups- eller sølvbryllupsgave, så mon ikke den er en gave til hans forældre i den anledning …

Baunehøj i 1940

Nord ud i Hvidsten by bag ved det sted, hvor Hvidsten mølle tidligere lå, ligger den mindre bakke kaldet Baunehøj. Niels Kjær har nogle gange benyttet stedet til forskellige motiver i sin samling.

På dette fotografi fra 1940 har han fotograferet to venner, som er på jagt. Det er til venstre Niels Fiil - søn fra Hvidsten Kro - og til højre Johan Kjær Hansen - mekaniker i Hvidsten. Johan Kjær Hansen var nevø til kunstmaler Jens Kjær, og han var også søn af en kusine til fotografen her - Niels Kjær. Alle tre var på dette tidspunkt vrede over det, der var overgået Danmark, så at deltage i Hvidstengruppen havde de tre ingen problemer med.

Andre eksempler på Niels Kjærs fotografier:

Nyruplund, Balgårde, ægteparret Søren Peter Nyrup og hustru og 4 børn.

Vejen mod Carlsminde, Hvidsten Østermark, 1940-erne.

Mariagervej 445, Petrea og Jens Kjærs hus. De var Niels Kjærs forældre.

Personalet på Fredensberg Mejeri, 1930-erne.


Hvidsten omkring 1930. Den nye smedie forrest og den gamle smedie bagved.

Rejsegilde i 1923 på "Det gule Hus" ved Hvidsten Kro.

Børn i Hvidsten ca. 1940. Fra venstre: Niels Hagen, Mogens, Jørgen og Henning Kjær Hansen.

Marius Fiil og Niels Kjærholm, Hvidsten, ca. 1935.

Anna Nielsen fra Hvidstenvej 40, med børnene Knud og Christian, ukendt år.

Vejarbejde i Hvidsten i 1920-erne.

Hvidsten i 1940-erne. Huset til venstre er Niels Kjærs.

Hvidsten krohave, vinterdage i 1930-erne.

Hvidsten i 1940-erne. Marigervej med smedien.

Vinterlandskab, ukendt år.

Carlsminde, Hvidsten Østermark, ukendt år.

Niels Kjærs hus i Hvidsten i 1940-erne.

Roesåning på marken bag Niels Kjær's hus i Hvidsten.

Hvidsten Mølle, ukendt år.

Mariagervej set med Hvidsten Kro, ca. 1930.

Mindesten i Hvidsten krohave, ca. 1922. Gudrun Fiil i midten, de øvrige er ukendte.

Traver på marken bag Niels Kjær's hus.

Vejen mod Carlsminde.

Selvbinder på mark ved Hvidsten, ukendt år.

Ukendt gård, der senere er nedrevet.

Lokalarkivet har fra en slægtning til Niels Kjær modtaget et album med fotografier, der alle formodes taget af Niels Kjær. Her er et udpluk:

Ejendommen Mariagervej 443 Hvidsten, der ejedes af Niels Kjærs forældre, Petrea og Jens Chr. Kjær.

Petrea Kjær, Niels Kjær mor.

Jens Chr. Kjær, Niels Kjærs far.

Mariagervej 457, Hvidsten.

Familien Thøger Christensen i Hvidsten.

Stationsvej 7 i Spentrup.

Lærer Hansen og familie i Spentrup.

Peter Eriksen.

Dyrbyvej i Gassum. Personerne er ukendte.

Adolf Pedersen, Gassum.

Gymnastikhold i Gassum med lærer Alfred Sørensen.

Lærer Alfred Sørensen med kone og barn.

Jørgen Pedersen, Hvidstenvej 28.

Familien Frederiksen, Mejeriet Fredensbo i Hvidsten.